18 procent av jordbruksmarken var ekologisk 2016
Publicerad: 2017-05-24

Ekologisk potatis ökade med 37 procent 2016. Totalt odlades ekologisk potatis på 1675 hektar. År 2016 var andelen 18 procent, eller 553 100 hektar. Jämfört med 2015 ökade den ekologiska arealen med 6,5 procent. Det skriver Jordbruksverket.

I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. Den totala ekologiska arealen kan delas upp i omställd areal och areal under omställning. Arealer under omställning är mark som inte tidigare har brukats med ekologiska produktionsmetoder och som under en period måste brukas enligt reglerna för ekologisk produktion innan den kan räknas som omställd ekologisk. När marken är omställd kan produkterna säljas som ekologiska, skriver Jordbruksverket.

Under åren 2006 till 2013 ökade den omställda arealen i genomsnitt med 12,5 procent per år. Efter 2013 har den omställda arealen fortsatt att öka men den genomsnittliga ökningstakten per år har varit betydligt långsammare, knappt 1 procent. Detta förklaras av att arealen som var under omställning till ekologisk produktion minskade kraftigt 2011 till 2014.

Arealen under omställning till ekologiskt ökar kraftigt.  Trenden med minskande arealer under omställning till ekologiskt bröts 2015. 2016 ökade arealen med 28 000 hektar, eller 53 procent. Att arealen under omställning ökar ger förutsättningar för en ökad omställd areal under kommande år.

Störst ekologisk areal i Västra Götaland men andelen störst i Jämtland. I Västra Götalands län brukades drygt 127 000 hektar med ekologiska produktionsmetoder vilket motsvarar 23 procent av den totala ekologiska arealen i Sverige. Om man däremot tittar på hur stor del av respektive läns totala jordbruksmark som brukades ekologiskt så har Jämtlands län störst andel. I Jämtland brukades närmare 39 procent av jordbruksmarken ekologiskt 2016.