Här är de åtgärder som enligt Rise ger störst effekt när det gäller att minska klimatpåverkan från produktionen av mat och blommor, under nordiska förhållanden:

 • Minska risken för lustgasbildning i mark genom att använda rätt mängd gödsel vid rätt tidpunkt
 • Bibehålla en hög skörd för att fördela klimatavtrycket på en större mängd produkter
 • Använda mineralgödsel som produceras med lägre klimatpåverkan
 • Spara på energi och använda så mycket förnybar energi som möjligt. Detta är kanske speciellt viktigt för växthusodling där energianvändningen står för klart störst del av klimatpåverkan.
 • Ha friska djur som växer och producerar bra
 • Använda foder med låg klimatpåverkan och minimera foderförluster

Rapporten ger också några nyheter när det gäller åtgärder som kan minska klimatpåverkan från jordbruket:

 • Kolinlagring i mark har stor potential.
 • Fodertillskott som minskar metanutsläppen från kor och andra idisslare
 • Flera lösningar för att öka andelen förnybar energi i jordbruket undersöks just nu.
 • Ny forskning stärker bilden av att beräkning av lustgasavgång från mark är mycket komplext.
 • Surgörning av gödsel genom tillsats av t.ex. svavelsyra kan minska metanutsläppen med 90 %.