Minskning för ekojordbruket
Publicerad: 2021-05-28

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Arealen minskade med 3 500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019 och uppgick till 610 800 hektar, skriver Jordbruksverket. Det betyder att 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige brukades med ekologiska produktionsmetoder 2020. Åkermarksarealen minskade med 5 500 hektar medan arealen betesmark ökade med 2 000 hektar. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till 5 380, vilket var 280 färre än 2019.