Kommuners ekoköp styr jordbruket
Publicerad: 2021-10-26

Ekoinköpen inom den offentlig sektorn bidrar i stor utsträckning till en omställning mot ett mer ekologiskt jordbruk. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

I sin forskning har Hanna Lindström, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, studerat hur grön, offentlig upphandling kan fungera som ett miljöpolitiskt styrinstrument. Hon har analyserat svenska kommuners ekologiska livsmedelsinköp över tid.

– Mer specifikt har jag undersökt relationen mellan offentlig sektors ekologiska livsmedelsinköp och ekologisk jordbruksmark i Sverige. Resultaten visar att ekologiska livsmedelsinköp har en positiv effekt på mängden ekologisk jordbruksmark, och att denna effekt framförallt kan kopplas till den samlade köpkraften hos svenska kommuner. Jag har också studerat vilka faktorer som kan tänkas påverka svenska kommuners nyttjande av grön offentlig upphandling. Resultaten visar att trots att policys som syftar till att öka kommunens ekologiska livsmedelsinköp är frivilliga, och kostsamma, implementeras de ändå i hög utsträckning, säger Hanna Lindström.

Med hjälp av uppgifter från mejeriindustrin och detaljhandeln har Hanna Lindström också undersökt frågor kring skillnader i efterfrågan och prissättning mellan ekologisk och konventionell mjölk. I sin avhandling kan Hanna Lindström visa den gröna, offentliga upphandlingens potential att bidra till en ökad ekologisk livsmedelsproduktion.

– Tillsammans med mina kollegor kan jag visa att även om offentlig sektor står för en relativt liten andel av marknaden för livsmedel, kan den gemensamma köpkraften bidra till en ökad omställning bland svenska jordbrukare. (…) Dessa nya kunskaper kring grön, offentlig upphandling (…) bidrar till att myndigheter och praktiker har bättre möjlighet att utforma effektiva policyförslag, säger Hanna Lindström.