Så blir jordbruket klimatneutralt OCH högavkastande
Publicerad: 2019-11-22

En femtioprocentig ökning av skördarna, samtidigt som klimatpåverkan minskar i linje med Parisavtalet. Detta kan bli verklighet 2050, enligt en ny rapport från Lantmännen som beskriver vägen mot ett mer hållbart svenskt jordbruk. “Vi har 30 skördar på oss att nå ett klimatneutralt jordbruk”, sammanfattar rapporten.
– Enligt våra bedömningar finns det en stor potential för det svenska jordbruket att öka produktionen och säkra livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning, och samtidigt minska påverkan på klimat, miljö och biologisk mångfald. För att göra detta krävs en kraftsamling på nationell basis, säger Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd.
Elva områden har identifierats som viktiga för att kunna nå ett än mer hållbart svenskt jordbruk till 2050, sett till produktiviteten, planeten och plånboken. Några exempel på områden med stor potential är precisionsodling, digitalisering, ”optimal management”, växtförädling samt fossilfritt bränsle.
Rapporten har tagits fram av Lantmännen, med avgörande bidrag från egna medarbetare och medlemmar, forskare och experter samt en extern referensgrupp som har haft en rådgivande funktion och bidragit med synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv. I rapportens externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms Universitet, Göran Bergkvist vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Anders Holmestig från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE.